Fenton Lab published the paper “Genetic deletion of connexin 37 causes polyuria and polydipsia.” Xue J, Thomas L, Dominguez Rieg JA, Fenton RA, Rieg T. PLoS One. 2020 Dec 17;15(12):e0244251. doi: 10.1371/journal.pone.0244251. eCollection 2020. PMID: 33332450 Free PMC article.

Fenton Lab published the paper “Genetic deletion of connexin 37 causes polyuria and polydipsia.” Xue J, Thomas L, Dominguez Rieg JA, Fenton RA, Rieg T. PLoS One. 2020 Dec 17;15(12):e0244251. doi: 10.1371/journal.pone.0244251. eCollection 2020. PMID: 33332450 Free PMC article.
[Article]