Renal Tubule Nedd4-2 Deficiency Stimulates Kir4.1/Kir5.1 and Thiazide-Sensitive NaCl Cotransporter in Distal Convoluted Tubule

Renal Tubule Nedd4-2 Deficiency Stimulates Kir4.1/Kir5.1 and Thiazide-Sensitive NaCl Cotransporter in Distal Convoluted Tubule
Wu P, Su XT, Gao ZX, Zhang DD, Duan XP, Xiao Y, Staub O, Wang WH, Lin DH. J Am Soc Nephrol. 2020 Jun;31(6):1226-1242. doi: 10.1681/ASN.2019090923. [Article]